Rīgas Jaunā Šķīrējtiesa ir neatkarīgā šķīrējtiesa, kuras misija ir efektīva, kompetenta un profesionālā strīdu izšķiršana.

 

Par šķīrējtiesu

Šķīrējtiesas dibinātājs ir Biedrība „Sociālā progresivitāte”. Šķīrējtiesa darbojās, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem, starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kas attiecas uz Šķīrējtiesas darbību, Šķīrējtiesas nolikumu un Šķīrējtiesas reglamentu.

 

Šķīrējtiesas klauzula

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts:

Latviešu valodā:
Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Jaunajā Šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40003989876, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.


Angļu valodā:
Any dispute, controversy or claim arising out or related to this Agreement or the breach, termination or invalidity thereof shall be settled in the arbitration – Riga New Arbitration Сourt, registration number: 40003989876, by a panel consisting of one judge in written in accordance with the rules and procedures of this Arbitration.


Krievu valodā:
Любой спор, разногласие или иск, вытекающие из данного договора, которые затрагивают его или его нарушение, прекращение или недействительность, будет разрешен в Рижском Новом третейском суде, регистрационный номер: 40003989876, в письменном процессе, в составе одного третейского судьи и в соответствии с регламентом данного третейского суда.

 

Kontakti

Rīgas Jaunā Šķirējtiesa

Reģ.Nr.40003989876

Atrašanās vietas adrese un apmeklētāju pieņemšanas vieta:

Daugavas iela 38-3, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

katru darba dienu no 12.00 līdz 16.00

pēc iepriekšējā pieraksta pie

Šķīrējtiesas priekšsēdētāja Sergeja Malecka

Tālrunis: 29556984

E-pasts: rjs@rjs.lv